29 / 04 / 2010 (വ്യാഴം) വൈകു: 04.30 PM
ഉത്ഘാടനം
ഷെഇക് ആദില്‍ ഇബ്രാഹീ അല്‍ ബലൂഷി
സുല്‍താന്‍ ഖാബൂസ് യുനിവേര്‍സിറ്റി
അധ്യക്ഷന്‍
അഹമദ് ഹുസൈന്‍ മദീനി

Location: Jabir Bin Said Masjid Auditorium