അസ്സലാമു അലൈകും

Download the Al Busthan 2010 report click Al Busthan Report

UPDATED:

Results

Kids – Boys
A.Qirath
1.Farhan Ahammed s/o Muhammed Haneef(EBAADURAHMAAN) from Jiddah-KSA
2.Ahamad Abdul hameed s/oAbdul hameed(ABU.WALEED) from Riyad-KSA
3.Basim Sajid S/o sajid(SALAFIMADRASSA.AZHIYOOR) from Azhiyoor-Kerala

B.Malayalam Song
1.Faiz abdul kader S/o Abdulakader(Punathil) from Dammam-KSA
2.Mehfil hameed S/o hameed (SALAFIMADRASSA.AZHIYOOR) from Azhiyoor-Kerala
3.Basim Sajid S/o Sajid (SALAFIMADRASSA.AZHIYOOR) from Azhiyoor-Kerala

=======================================================
Kids – Girls
A-Qirath
1.Hmada CN D/oMohamed Ubayyu. CN(AbuhamidCN) from Dubai-UAE
Amana Ziyad D/o Muhammed ziyad from Jubail-KSA

2.Shahana s/o SHAMSUDHEEN SALAFIMADRASSA.AZHIYOOR) from Azhiyoor-Kerala
3.Thasneem s/o PKM Basheer(Abuehsan) from abudabi-UAE
Hadiya s/o MOHAMED SAEED(ABUHADIYA) Jiddah-KSA

B-islamic song Malayalam
1.Hadiya s/o MOHAMED SAEED(ABUHADIYA) Jiddah-KSA
2.Hamda CN s/oMohamed Ubayyu. CN(AbuhamidCN) from Dubai-UAE
3.Shahana Shamsudheen/o SHAMSUDHEEN SALAFIMADRASSA.AZHIYOOR) from Azhiyoor-Kerala

C-Islamic song Arabic
1.Amna Ziyad/o Muhammed ziyad from Jubail-KSA
2.Hamda CN s/oMohamed Ubayyu. CN(AbuhamidCN) from Dubai-UAE
3.Thasneem/o PKM Basheer(Abuehsan) from abudabi-UAE

=======================================================
Junior – Boys
A-Qirath
1.Usma faisal s/o Faizal (Fizdom) from Al-Qabar_KSA
2.Miyas Muhsin S/o Muhsin from Al-Qabar-KSA
3.Zaleef Muhammed Ziyad S/o Muhammed Ziyad from Jubail-KSA

B-Islamic Song Malayalam
1.Miyas Muhsin s/o Muhsin from Al-Qabar-KSA
2.Safwan Moideenkutty S/o MoideenKutty from Jubail
3.Abdul hadi CN s/oMohamed Ubayyu. CN(AbuhamidCN) from Dubai-UAE

C-Malayalam Speech
1.Misfer ahammed s/o Sufiyan abdussalam(abumisfer) from Riyad-KSA
2.Abdul Hadi CN s/oMohamed Ubayyu. CN(AbuhamidCN) from Dubai-UAE
3.Fawaz Ahammed s/o Muhammed Haneef(EBAADURAHMAAN) from Jiddah-KSA

D-Islamic song Arabic
1.Miyas Muhsin s/o Muhsin from Al-Qabar-KSA
2.Abdul hadi CN s/oMohamed Ubayyu. CN(AbuhamidCN) from Dubai-UAE
3.Zaleef Muhammed Ziyad S/o Muhammed Ziyad from Jubail-KSA

E-Arabic Speech
1.Usma Faizal s/o Faizal (Fizdom) from Al-Qabar_KSA
2.Zaleef Muhammed Ziyad S/o Muhammed Ziyad from Jubail-KSA

=======================================================
Junior Girls
A-Qirath
1.Kadeeja Hameed D/o Abdul hameed(ABU.WALEED) from Riyad KSA
2.Sahla AbdulNassir D/o Abdul Nassir(Abuthaslim) from Jubail-KSA
3.Aysha D/o Shamshudheen(Abu-Abdullah1) from AL-KHOBAR-KSA
Hamna Muhammad D/o Muhammad(abunajid)from ummul hassam-Bahrain
Fathima Shasana D/o Shamsudheen (SALAFIMADRASSA.AZHIYOOR) from Azhiyoor-Kerala
Thamanna D/o Muhammed(Thamara) from ummul hassam-Bahrain
Sulekha najmudheen D/o NAZIMIDEEN(nazeem payoor) from ummul hassam-Bahrain
Zainaba Nizamudheen D/o NAZIMIDEEN(nazeem payoor) from ummul hassam-Bahrain

B-Malayalam Song
1.Fathima Shasna D/o Shamsudheen (SALAFIMADRASSA.AZHIYOOR) from Azhiyoor-Kerala
2.Kadeeja Abdul hameed D/o Abdul Hameed(ABU.WALEED) from Riyad-KSA
3.Sulikha Najmudheen D/o NAZIMIDEEN(nazeem payoor) from ummul hassam-Bahrain

C-Malayalam Speach
1.sahla Abdunassir D/o Abdul Nassir(Abuthaslim) from Jubail-KSA
2.Salma Azad D/o Azad from Jubail-KSA
3.Fathima Shasna D/o Shamsudheen (SALAFIMADRASSA.AZHIYOOR) from Azhiyoor-Kerala

D-Islamic song Malayalam
1.fathima Shasna D/o Shamsudheen (SALAFIMADRASSA.AZHIYOOR) from Azhiyoor-Kerala
2.Ayesha D/o Shamshudheen(Abu-Abdullah1) from AL-KHOBAR-KSA
Kadeeja AbdulHammed D/o Abdul Hameed(ABU.WALEED) from Riyad-KSA
3.Sahla Abdunassir D/o Abdul Nassir(Abuthaslim) from Jubail-KSA

=======================================================
Senior – Boys
Qirath
1.Waleed Abdul Hameed
2.Ahammed Ubayy CN s/oMohamed Ubayyu. CN(AbuhamidCN) from Dubai-UAE
3.Haseen Ahammed s/o CM Ahmed from Muscut-Oman

B-Islamic Song Malayalam
1.Abid abdul khader S/o Abdulakader(Punathil) from Dammam-KSA
2.Ahammed Ubayy CN s/oMohamed Ubayyu. CN(AbuhamidCN) from Dubai-UAE

C-Malayalam Speech
1.Ahammed Ubayy CN s/oMohamed Ubayyu. CN(AbuhamidCN) from Dubai-UAE

D-Arabic Speech
1.Waleed abdul hameed

=======================================================

കുട്ടികള്‍ക്കായി മലയാളം ഇസ്ലാമിക്‌ ക്ലാസ്സ്‌ റൂം Al-busthan children’s program നടത്താന്‍ തീരുമാനിച്ച വിവരം നിങ്ങളെ അറിയിക്കുന്നു

Date:04.06.2010, time:സമയം നിങ്ങളെ അറിയിക്കുന്നതാണ് (insha allah)

Venue: Malayalam islamic class room

ഈ പ്രോഗ്രാമില്‍ പങ്കെടുക്കാന്‍ ആഗ്രഹിക്കുന്നവര്‍ ഇതിന്റെ കൂടെയുള്ള അട്ടച്ച്മെന്റ്റ്‌ ഫില്‍ ചെയ്തു തിരച്ചയക്കുക
അയക്കേണ്ട വിലാസം :albusthan@salaficlassroom.com
kids program.pdf
kids program.xlsx
kids-program.xls

thanks& Regards

albusthan

MICR