നന്മ നിറഞ്ഞ മനുഷ്യന്‍: ത്വല്‍ഹത് സ്വലാഹി

വിസ്ഡം എന്‍ലൈറ്റ്മെന്‍റ് കോണ്‍ഫറന്‍സ് : അല്‍മാസാ ഹാള്‍: റൂവി: 06-OCT-2014

Nanma Niranja Manushyam