ഇന്റര്‍നാഷണല്‍ മുഖാമുഖം – 20th May 2010
Evening Class 28th April 2010
ഖുര്‍ആനും നാമുമായുള്ള ബന്ധവും
Profcon 10 – Adv. Mayan Kutty Mather (Islam – The Unique Religion)
Profcon 2010 – Programming for Hereafter – ഷംസുദ്ദീന്‍ പാലത്ത്
സ്ത്രീകളോട് – അബ്ദുസ്സലാം മോങ്ങം
കുട്ടികളുടെ മനഃശാസ്ത്രവും രക്ഷിതാക്കളുടെ കടമയും

Archives

Entries RSS Comments RSS Log in

Creative Commons License
This work by IIC Muscat is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivs 2.5 India License